/, สุขภาพ, สุขภาพจิต/สร้าง การเห็นคุณค่าในตนเอง นำไปสู่เป้าหมายของชีวิตได้อย่างมีความสุข

สร้าง การเห็นคุณค่าในตนเอง นำไปสู่เป้าหมายของชีวิตได้อย่างมีความสุข

 • สร้าง การเห็นคุณค่าในตนเอง self-esteem
 • 6
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  6
  Shares

วันนี้ แชร์โดนใจ นำบทความดีๆ ที่ช่วยให้คุณเห็นคุณค่าในตนเอง ทำให้ใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขมาให้ได้อ่านกันค่ะ


Self Esteem หรือ การเห็นคุณค่าในตนเอง คืออะไร ?

การเห็นคุณค่าในตนเอง (Self Esteem) หมายถึง ความรู้สึกที่บุคคลรับรู้ว่าตนเองมีคุณค่า นำไปสู่ความเชื่อมั่นในตนเอง และการยอมรับนับถือตนเอง ซึ่งเป็นผลจากการประเมินตนเองโดยภาพรวมในด้านความสามารถ ความสำคัญ และความสำเร็จของตนเอง และแสดงออกมาในรูปแบบของทัศนคติในแง่บวกที่มีต่อตนเอง

การเห็นคุณค่าในตนเองมีความสำคัญยิ่งในการที่บุคคลจะสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข ดังที่ท่านปัญญานันทภิกขุก็สอนว่า

รู้อะไรร้อยแปด แต่ยังไม่รู้จักตนเอง นี่เรียกว่ายังไม่รู้ : Knowing everything is useless knowing one self

แสดงให้เห็นว่าการเห็นคุณค่าในตนเองมีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิต เนื่องจากเป็นการรับรู้คุณค่าของตนเองตามสภาพความเป็นจริงของชีวิต และ เป็นพื้นฐานการมองชีวิตให้ดำรงอยู่อย่างมีคุณค่า เสริมสร้างให้บุคคลแสดงออกซึ่งพฤติกรรมที่มีประสิทธิภาพ

บุคคลที่เห็นคุณค่าในตนเองจะสามารถเผชิญอุปสรรคที่เกิดขึ้นได้อย่างมั่นใจ หาแนวทางแก้ปัญหาให้ผ่านไปได้ด้วยดี ดังนั้นการเห็นคุณค่าในตนเองจะเป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่ทุกคนควรจะมี

แต่หากบุคคลไม่เห็นคุณค่าในตนเอง ไม่ยอมรับ ไม่เข้าใจในตนเองแล้ว บุคคลนั้นก็จะไม่มีความมั่นใจต่อสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของตนและ ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตตามมาได้

สร้าง การเห็นคุณค่าในตนเอง self-esteem

ลักษณะของผู้ที่เห็นคุณค่าในตนเอง

การเห็นคุณค่าในตนเอง (self-esteem) เป็นสิ่งที่เราอาจประเมินจากสิ่งต่าง ๆ เช่น การเป็นคนที่เรียนเก่ง คนมีความสามารถด้านดนตรี กีฬา หน้าตาดี การเป็นคนดี มีความเชื่อมั่นในตนเอง เห็นว่าตนเองมีคุณค่า มีความสามารถ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีลักษณะเป็นผู้นำมากกว่าผู้ตาม กล้าแสดงออก และสามารถปรับตัวได้ดี มีสุขภาพกาย และสุขภาพใจที่แข็งแรง ฯลฯ

โดยผู้ที่เห็นคุณค่าในตนเองควรมีลักษณะดังนี้

1. สามารถทำงานเพื่อแก้ปัญหา และแสดงความไม่ชอบใจโดยไม่ดูถูกตนเองหรือผู้อื่นเมื่อมีอุปสรรค

2. สามารถทำตามแผนที่ตนคิดว่าเป็นทางดีที่สุด เชื่อการตัดสินใจของตนเอง โดยไม่รู้สึกผิดถ้าคนอื่นไม่ชอบ

3. ไม่เสียเวลากังวลเรื่องที่เกิดในอดีตมาเกินไป หรือเรื่องที่อาจเกิดในอนาคต

4. เชื่อมั่นสมรรถภาพตัวเองที่จะแก้ปัญหา ไม่ลังเลเมื่อเกิดความล้มเหลวหรือมีอุปสรรค และสามารถขอให้คนอื่นช่วยได้ถ้าจำเป็น

5. เข้าใจว่าตนเองเป็นคนน่าสนใจ และมีคุณค่าต่อคนอื่นอย่างไร

6. ยอมรับความรู้สึกและความต้องการของตนเอง ไม่ว่าจะบวกหรือลบ แสดงความในใจเหล่านี้ต่อคนอื่นเมื่อต้องการ

7. ชอบทำกิจกรรมหลาย ๆ อย่าง

ลักษณะของผู้ที่เห็นคุณค่าในตนเองต่ำ

การเห็นคุณค่าในตนเองต่ำอาจมาจากปัจจัยหลายอย่าง เช่น ทางพันธุกรรม จากรูปร่างหน้าตา หรือน้ำหนักตัว ปัญหาทางจิต สถานะทางสังคม เศรษฐกิจ ความกดดันจากเพื่อน และการถูกรังแก โดยอาจจะแสดงเป็นลักษณะต่าง ๆ เหล่านี้คือ

1. ผู้ที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนไปในทางไม่ดี

2. มีความวิตกกังวลสูง

3. ขาดความเชื่อมั่นใจตนเอง

4. ขาดความรับผิดชอบ

5. ไม่มีการวางแผนชีวิต

6. ไม่เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ

7. หมกมุ่นกับความคิดของตนเองไม่ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น

8. ทุกอย่างต้องเพอร์เฟ็กต์ ซึ่งทำให้ผิดหวังเมื่อไม่ได้ตามที่ต้องการ

9. มองโลกในแง่ร้าย

10. พยายามทำให้คนอื่นพอใจมากเกินไป

ผู้ที่การเห็นคุณค่าในตนเองต่ำมักจะตำหนิตัวเอง บางคนต้องอาศัยการยอมรับและคำสรรเสริญของผู้อื่นเพื่อประเมินคุณค่าของตนเอง บางคนอาจจะวัดความน่าชอบใจของตนเองโดยความสำเร็จที่ได้ คือ คนอื่นจะยอมรับถ้าทำสำเร็จและไม่ยอมรับถ้าไม่สำเร็จ

บางครั้งเราอาจพบคนที่มีคุณสมบัติหลายอย่างแต่มี self-esteem ไม่ดีได้ เช่น คนที่เรียนเก่งแต่ยังไม่รู้สึกว่าดีพอ คนที่ชอบช่วยเหลือผู้อื่นแต่มักมองว่าตนเองไม่ดี

แนวทางการเสริมสร้างการเห็นคุณค่าในตนเอง

แนวทางการเสริมสร้างการเห็นคุณค่าในตนเองนั้นสามารถพัฒนาที่ตัวบุคคลได้ ดังนี้

1. การเรียนรู้ที่จะยอมรับตนเอง

2. การให้รางวัลตนเองเมื่อประสบความสำเร็จ

3. การเลิกความคิดที่ไม่มีเหตุผล

4. ลดการฟังคำวิพากษ์วิจารณ์ที่ไม่สร้างสรรค์จากผู้อื่น

ขณะเดียวกันยังต้องคำนึงถึงสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง เช่น พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู สามารถร่วมมือกันเสริมสร้างให้เกิดบรรยากาศการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์เป็นแบบอย่างที่ดี

โดยองค์ประกอบเหล่านี้จะช่วยพัฒนา และเสริมสร้างการเห็นคุณค่าในตนเองให้สูงขึ้น แต่อย่างไรก็ตามจุดเริ่มต้นที่สำคัญที่สุดก็คือ “ตนเอง”

สร้าง การเห็นคุณค่าในตนเอง self-esteem

 

สร้างการเห็นคุณค่าในตนเองให้ลูก

องค์ประกอบที่จะทำให้เด็กเกิดความนับถือเองที่ดีนั้นจึงอาจประกอบดัวยสิ่งต่าง ๆ ดังนี้

1. ตัวเด็กเอง

หากเด็กนั้นมีทักษะความสามารถที่ดี พัฒนาการที่เหมาะสม ปราศจากโรคต่าง ๆ ได้ทำสิ่งที่ดี เป็นประโยชน์ สามารถดูแลช่วยเหลือตนเองรวมถึงผู้อื่นได้ตามวัย รวมถึงการมีคุณธรรมที่ดี จะเป็นปัจจัยที่ช่วยส่งเสริมให้เด็กนั้นมีการเห็นคุณค่าในตนเองที่ดีได้

โดยจะเห็นได้ว่าหลาย ๆ ปัจจัยนั้นผู้ใหญ่มีความสามารถที่จะส่งเสริมให้เกิดขึ้น หรือลดผลกระทบต่าง ๆ จากการขาดปัจจัยเหล่านั้นได้

2. พ่อแม่ ผู้ปกครอง

ผู้ใหญ่ที่ให้ความรัก มีความผูกพันที่ดี (secure attachment) ค้นหาและพัฒนาทักษะความสามารถที่มีในตัวเด็ก ส่งเสริมให้เด็กได้ทำในสิ่งที่ดี มีคุณธรรม ได้ดูแลตนเองตามความสามารถ ชื่นชมเมื่อเด็กทำในสิ่งที่ดี เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่เด็ก และยอมรับในข้อบกพร่องต่าง ๆ หรือความผิดพลาดของเด็ก และแนะนำทางออกหรือหาทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน เป็นที่ปรึกษาให้แก่เด็ก รวมถึงอาจนำเด็กมาพบแพทย์หรือบุคคลที่อาจช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น

3. สังคม เพื่อน ครู หรือผู้ใหญ่ในสังคมทั้งที่ใกล้ชิดและห่างไกล

ล้วนมีส่วนสำคัญในการสร้างการเห็นคุณค่าในตนเองให้แก่เด็ก การส่งเสริมให้มีกลุ่มเพื่อน และสังคมที่ดีแก่เด็ก ช่วยเหลือเด็กที่มีปัญหา ป้องกันภัยต่าง ๆ ในสังคมเช่น การกลั่นแกล้งรังแก ยาเสพติด

ร่วมค้นหาทักษะความสามารถต่าง ๆ ของเด็กและส่งเสริมให้เด็กได้แสดงออกในทักษะความสามารถต่าง ๆ มีพื้นที่-สื่อเพื่อส่งเสริมทักษะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเด็กและครอบครัวที่ขาดแคลน และ การเห็นความสำคัญของการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในเด็ก

ดังนั้นบุคคลทุกภาคส่วนล้วนมีความสำคัญในการส่งเสริมการเห็นคุณค่าในตนเองให้เกิดขึ้นในเด็ก รวมถึงสามารถช่วยเหลือ หรือให้คำแนะนำในการปรึกษาเพื่อให้เด็กได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมได้


จากบทความข้างต้นชี้ให้เห็นว่าการเห็นคุณค่าในตนเอง รู้ว่าตนเองมีคุณค่านั้นมีประโยชน์เช่นไร ในทางพระพุทธศาสนาได้สอนว่า

“คนเราต้องเข้าใจตนเอง รู้จักตนเองก่อน แล้วเราจึงจะสามารถเข้าใจคนอื่นได้”

ดังนั้นถ้าบุคคลเห็นคุณค่าในตนเองแล้วก็ สามารถนำไปสู่เป้าหมายของชีวิตได้อย่างมีความสุข

 


ขอขอบคุณข้อมูลจาก : คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล , med.mahidol.ac.th , phruksa.wordpress.com , wikipedia.org
ขอขอบคุณรูปภาพจาก : portal-administracao.com , TaamKru.com

เปิดอ่าน 7,987


แชร์โดนใจ sharedonjaiแชร์โดนใจ ชอบก็แบ่งปั้น Like & Share


 • 6
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  6
  Shares

Leave A Comment

บทความที่เกี่ยวข้อง